Statut

Statut Fundacji „Ratownictwo Drogowe Rat24”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Ratownictwo Drogowe Rat24”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Rafała Koszela zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Katarzynę Ogonowską w dniu 27.08.2012.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:
1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia osób w stanach nagłych zagrożeń, w szczególności poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
2. Działanie na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji z zasad pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Niesienie pomocy i ratowanie życia ludzkiego, wspierając państwowe służby ratownicze w sytuacjach tego wymagających.
2. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji.
3. Prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń.
4. Prowadzenie szkoleń z zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa drogowego dla dzieci i młodzieży.
5. Organizowanie ćwiczeń podnoszących kwalifikacje, pokazów, konferencji.
6. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
7. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.
8. Promocja wśród społeczeństwa zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
9. Upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w internecie w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, reportaży, artykułów bądź filmów telewizyjnych, wywiadów w radiu, prasie i telewizji oraz za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.
10. Wspieranie i rozwój idei kanału ratunkowego w paśmie obywatelskim, w tym prowadzenie stacji nasłuchowych.
11. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi z różnych środowisk społecznych w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży.
12. Analizowanie oraz synteza danych statystycznych pochodzących z baz tworzonych przez Fundację i prezentowanie tych danych na zjazdach lub konferencjach.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

1. Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji
§ 11

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 12

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
5. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd
§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 27.08.2012

Fundacje Wspierają

IQ.pl - specjaliści od serwerów
Biedronka

Fundacji Patronują